مقیاس مدیریت استرس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس (کوبین و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲)

مقیاس مدیریت استرس دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس(کوبین و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مقیاس راهکارهای مدیریت استرس(کوبین و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲)شامل۳۴سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید