پرسشنامه سنجش میزان رضایت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش میزان رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء وکارکنان از عملکرد مدرسه (ابوالحسنی، ۱۳۸۹)

پرسشنامه سنجش میزان رضایت دانلود پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش میزان رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء وکارکنان از عملکرد مدرسه (ابوالحسنی، ۱۳۸۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سنجش میزان رضایتمندی دانش آموزان ، اولیاء وکارکنان از عملکرد مدرسه (ابوالحسنی، ۱۳۸۹)شامل۶۰سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید